१००% नयाँ र ओरिनल ग्यारेन्टी, सबै उत्पादनहरूको लागि १ बर्षे ग्यारेन्टी।